Quan hệ Cổ đông
 • Trang chủ // Quan hệ Cổ đông
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. File đính kèm

  Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2016. File đính kèm

  Báo cáo tình hình quản trị năm 2016. File đính kèm

  Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự đảm nhiệm chức danh TGĐ Công ty. File đính kèm.

  Báo cáo tài chính quí 3 năm 2016. File đính kèm

  Công bố thông tin về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn. File đính kèm.

  Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2016. File đính kèm

  Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Bình Phước. File đính kèm

  Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2016. File đính kèm