Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 ngày15/04/2016 . File đính kèm.

(09/03/2013) Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 09 tháng 03 năm 2013 .File đính kèm