Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013

FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho 06 tháng đầu năm 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013 đã được kiểm soát.

FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo tài chính Quý 2 - 2013

FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo tài chính Quý 1 - 2013

FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011.

FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011.

FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009.

FILE ĐÍNH KÈM