Công bố tài chính quí 2 năm 2015. File đính kèm

Công ty LAF công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2015. File đính kèm.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.File đính kèm

 

Báo cáo tài chính quí 4 năm 2014.FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo tài chính quí 3 năm 2014. FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo soát xét 6 tháng 2014 FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo tài chính quí 2 năm 2014.  FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo tài chính quí 1 năm 2014  FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 FILE ĐÍNH KÈM