Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. File đính kèm

Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2016. File đính kèm

Báo cáo tài chính quí 3 năm 2016. File đính kèm

Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2016. File đính kèm

Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2016. File đính kèm.

Công ty LAFOOCO công bố Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán. File đính kèm.

Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2015. File đính kèm

Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2015 của LAFOOCO. File đính kèm

Công ty về Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2015. File đính kèm