(10/05/2013) Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) tiếp tục là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An.

FILE ĐÍNH KÈM

(25/03/2013) Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An thống nhất tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Chiểu giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An.

FILE ĐÍNH KÈM

(25/03/2013) Giải trình Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

FILE ĐÍNH KÈM

(21/03/2013) Giải trình nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh 2012 lỗ và phương án khắc phục.

FILE ĐÍNH KÈM

(09/03/2013) Điều lệ Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 09 tháng 03 năm 2013

FILE ĐÍNH KÈM

(12/03/2013) Báo cáo thường niên năm 2012

FILE ĐÍNH KÈM

(09/03/2013) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

FILE ĐÍNH KÈM

(01/03/2013) Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An phiên thứ 19 NK ngày 28/02/2013.

FILE ĐÍNH KÈM

(1701/2013) Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012.

FILE ĐÍNH KÈM

(14/01/2013) Giải trình giá cổ phiếu LAF tăng trần 10 phiên liên tiếp.

FILE ĐÍNH KÈM