Nghị quyết Hội đồng quản trị về Kế hoạch SXKD năm 2014 và ban hành Quy chế Quản trị công ty

FILE ĐÍNH KÈM

(20/01/2014) Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014.

FILE ĐÍNH KÈM

(20/01/2014) Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

FILE ĐÍNH KÈM

(08/08/2013) Thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.

FILE ĐÍNH KÈM

(05/08/2013) Quyết định của Hội đồng quản trị thống nhất thu tuyển và bổ nhiệm Ông Vũ Hoài Đức, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty LAFOOCO kể từ ngày 06/08/2013.

FILE ĐÍNH KÈM

(17/07/2013) Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2013.

FILE ĐÍNH KÈM

(18/07/2013) Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận cho Ông Lê Hữu Phương từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đơn xin kể từ ngày 18 tháng 07 năm 2013.

FILE ĐÍNH KÈM

(01/07/2013) Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An công bố thông tin về việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 268 Nguyễn Văn Tuôi, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

FILE ĐÍNH KÈM

(17/06/2013) Quyết định của Hội đồng quản trị thống nhất chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Lê Hữu Phương theo đơn xin; đồng thời miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc trực, phụ trách tài chính đối với ông Lê Hữu Phương kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2013.

FILE ĐÍNH KÈM

(11/05/2013) Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi nhân sự.

FILE ĐÍNH KÈM