Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu LAF của cổ đông FILE ĐÍNH KÈM

Căn cứ Nghị quyết số:12/NQ.HĐQT.LAF ngày 15 tháng 11/2014 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An FILE ĐÍNH KÈM

Căn cứ Nghị Quyết số:10/NQ.HDQT.LAF ngày 1/11/2014 của HĐQT Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An FILE ĐÍNH KÈM

Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 19/07/2014  FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2014  FILE ĐÍNH KÈM

Thành viên Ban kiểm soát Công ty LAFOOCO xin từ nhiệm.  FILE ĐÍNH KÈM

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2014  FILE ĐÍNH KÈM

Quy chế Quản trị công ty ban hành ngày 20/02/2014

FILE ĐÍNH KÈM