Công ty LAF kính gởi UBCK Nhà Nước và Sở GDCK TPHCM công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về : Đống ý việc chào mua công khai cổ phiếu LAF của Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN.  File đính kèm

Nghị quyết HĐQT về các nội dung trình Đại hội cổ đông 2015 và nghỉ việc của P.TGĐ.

File đính kèm

Ngày 08/01/2015 HĐQT Công Ty thống nhất cho Ông Nguyễn Văn Chiểu-Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.File đính kèm

Công Ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu long an công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty trên giấy Chứng Nhận đăng ký doanh nghiệp.File đính kèm

 

-Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2015

-Căn cứ điều lệ hiện hành Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An

-Căn cứ nghị quyết số:01/NQ.HĐQT.LAF.2015 ngày 08/01/2015 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An.FILE ĐÍNH KÈM

Ngày 31/12/2014,Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An đã nhận đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Chế Biến HXK Long An.FILE ĐÍNH KÈM