Công bố thông tin tóm tắt Nghị quyết HĐQT họp phiên 5 NK VI (2015-2020) ngày 29/12/2015. File đính kèm

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng chi nhánh bình phước .file đính kèm

Nghị quyết HĐQT v/v chào mua công khai lần 2 của CTCP Panfood.File đính kèm.

Hoàn tất chuyển nhượng vốn tại Công ty liên kết.File đính kèm.

Nhận hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu LAF lần 2 của Công ty PANFOOD.File đính kèm

Công bố thông tin về nhận Quyết định ấn định và xử lý vi phạm thuế đối với mặt hàng nguyên liệu nhập khẩu. File đính kèm.

Công ty về Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2015. File đính kèm.

Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn : 14.700.000.000 đồng.

File đính kèm

báo cáo tình hình quản trị công ty. File đính kèm

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2015 LAF. file đính kèm