Báo cáo tình hình quản trị năm 2016. File đính kèm

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự đảm nhiệm chức danh TGĐ Công ty. File đính kèm.

Công bố thông tin về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn. File đính kèm.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Bình Phước. File đính kèm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2016. File đính kèm

Công ty LAFOOCO công bố thông tin: Về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của LAFOOCO. File đính kèm.

Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 ngày15/04/2016 . File đính kèm.

Công ty LAFOOCO công bố Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT.LAF.2016 ngày 31/03/2016. File đính kèm.

Công ty LAFOOCO công bố thông tin giải trình lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán năm 2015 tăng trên 10% so với năm 2014. File đính kèm.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cả năm 2015. File đính kèm