Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Thông báo chốt danh sách ĐHCĐ thường niên năm 2014.      FILE ĐÍNH KÈM

Một số nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại Hội đồng các cổ đông năm 2014 .     FILE ĐÍNH KÈM

Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua Kế hoạch SXKD 2014 và Quy chế Quản trị Công ty. FILE ĐÍNH KÈM

Tài liệu Báo cáo của HĐQT tại Đại hội cổ đông ngày 15/03/2014.   FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013   FILE ĐÍNH KÈM

Mẩu Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự tại Đại hội cổ đông 2014  FILE ĐÍNH KÈM

Dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2014 ngày 15/03/2014 FILE ĐÍNH KÈM

Chương trình chi tiết tại Đại hội FILE ĐÍNH KÈM

Mẩu Phiếu biểu quyết tại Đại hội  FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo Ban Kiểm Soát tại Đại hội  FILE ĐÍNH KÈM

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ 2014  FILE ĐÍNH KÈM

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

FILE ĐÍNH KÈM 1     FILE ĐÍNH KÈM 2     FILE ĐÍNH KÈM 3     FILE ĐÍNH KÈM 4