Công ty LAFOOCO công bố Báo cáo thường niên năm 2015. File đính kèm.

Báo cáo thường niên năm 2014

File đính kèm

 Báo cáo thường niên năm 2013 

 FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo thường niên năm 2012.

FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo thường niên năm 2011

FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo thường niên năm 2010

FILE ĐÍNH KÈM